ALGEMENE VOORWAARDEN (versie dd. 27/05/2018)

 

1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

Onderhavige AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met HELTA worden gesloten, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van de klant. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van de overeenkomst of het aanvaarden van een levering/werk. De klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Nietigheid van een deel van de AV beïnvloedt de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet.

2. OFFERTE

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden onze offertes slechts gedurende 1 maand vanaf offertedatum. De in de offerte opgegeven prijs heeft enkel betrekking op werken en materialen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerken als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

3. OVEREENKOMST

Enkel een door HELTA toegezonden schriftelijke of elektronische orderbevestiging, of een begin van uitvoering van de werken, doet de aannemingsovereenkomst ontstaan. Eventuele wijzigingen van de overeenkomst m.b.t. de prijs, uitvoeringstermijnen, betalingsvoorwaarden, materialen ed. kunnen enkel geldig tot stand komen mits een schriftelijk akkoord hierover tussen Helta en de klant. De klant kan enkel uitvoering van deze bijkomende werken eisen vanwege HELTA mits een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen omtrent deze bijkomende werken.

4. PRIJS

De in de overeenkomst opgegeven prijs heeft uitsluitend betrekking op de in de orderbevestiging van HELTA uitdrukkelijk bevestigde werken

Prijzen zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant. 

HELTA kan de offerteprijs aanpassen aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie,…). De prijsherziening geschiedt overeenkomstig de wettelijke normen en dwingend consumentenrecht. Na herziening geldt de prijs zoals vermeld op de factuur.

De prijs is deze zoals op de offerte vermeld, tenzij HELTA zich genoodzaakt ziet deze aan te passen om voormelde reden. 

Ingeval van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer de uitvoering gewijzigd wordt en/of de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten of onvolledigheden bevatten. Voor de facturatie in regie worden de werkuren geteld vanaf het verlaten door de werklieden van de maatschappelijke zetel, tot hun terugkeer aan de maatschappelijke zetel. De verplaatsingskosten zijn niet in de uurlonen begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.

5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

HELTA is niet gebonden door leverings- of uitvoeringstermijnen van derden. De door HELTA opgegeven termijnen zijn enkel benaderend en indicatief. Eventuele vertraging in de levering of in het werk kan in B2B context geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding. 

Indien wordt overeengekomen dat HELTA voor het transport van de goederen zorgt, kiest HELTA de wijze van transport. De klant erkent dat het risico van opslag, laden, transport en lossen op hem rust. De klant zorgt ervoor dat HELTA de goederen op een normale manier kan leveren op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip (bv. bereikbaarheid leveringsplaats). Indien niet, moet de klant alle schade, met inbegrip van wachturen, aan HELTA vergoeden. Vanaf de levering op de werf is het risico van verlies, beschadiging, diefstal, waardevermindering enz… voor de klant zonder dat de klant dit risico kan verhalen op HELTA. Zolang de bestelde werken/materialen door de klant niet zijn betaald, blijven deze eigendom van HELTA ook al is HELTA niet in het bezit ervan.

6. CONTROLE EN WAARBORG

De klant verbindt er zich toe om de uitgevoerde werken onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het werk overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.  Eventuele zichtbare gebreken of niet-conformiteit moeten op straffe van verval binnen de 48 uur na de levering per aangetekend schrijven door de klant aan HELTA gemeld worden. Betaling of ingebruikname door de klant staat gelijk aan de aanvaarding van het werk.  

Deze regeling doet geen afbreuk aan regels van dwingend consumentenrecht.  

In B2B context beperkt de waarborg voor verborgen gebreken zich in de tijd tot 6 maanden vanaf de beëindiging der werken. De werken worden geacht te zijn beëindigd op de factuurdatum. De  professionele klant stelt HELTA op straffe van verval bij aangetekend schrijven in kennis van eventuele verborgen gebreken binnen de acht dagen nadat hij het gebrek ontdekt of het redelijkerwijze kon ontdekken. Voor consumenten bedraagt deze termijn twee maanden. De rechtsvordering gebaseerd op verborgen gebreken  moet – onverminderd onderhandelingen – uiterlijk binnen het jaar na ontdekking van het gebrek of in B2B context binnen het jaar na aanvaarding van het werk ingesteld worden. De klant geeft HELTA de kans om het beweerde gebrek tegensprekelijk vast te stellen. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging door de klant na vaststelling van het gebrek doch voor de tegensprekelijke vaststelling ervan, geldt als een afstand / verval van enig verhaal tegen HELTA.

HELTA is slechts gehouden tot betaling van gevolgschade die voortvloeit uit een gebrekkige plaatsing of levering, in de mate dat en beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekeraar tussenkomt, met uitzondering van de vrijstelling.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout (in een B2C context) en in alle gevallen in B2B context is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van HELTA  voor alle schadegevallen die zich tijdens de ganse duur van de overeenkomst voordoen ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.De verstrekte waarborg strekt zich in B2B context  niet verder uit dan de waarborg die door  de leveranciers van HELTA verstrekt wordt, zonder dat de professionele klant hiervoor een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst kan vorderen. Geen enkel geschil over de uitvoering der werken geeft de klant recht op inhouding van de betalingen waartoe hij zich verbonden heeft.

7. BETALING

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de vijf werkdagen na factuurdatum zonder mogelijkheid tot aftrek of schuldvergelijking. 

Bij de goedkeuring van de offerte zal een voorschotfactuur worden opgemaakt ten bedrag van 35%. Bij aanvang van de werken zal een factuur worden opgemaakt ten belope van 35 % van de totale aannemingssom. Het saldo van de aannemingsprijs ( 30%) zal na definitieve oplevering der werken worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Bij niet-betaling of laattijdige betaling is van rechtswege een nalatigheidsintrest van 10% op jaarbasis verschuldigd. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de niet vervallen facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

In geval van niet-betaling of niet-tijdige betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale aannemingsprijs, met een minimum van 125 EUR, exclusief inningskosten, wat overeenstemt met de hinder die HELTA aldus ondergaat. Betalingen door de klant worden eerst aangerekend op de kosten, dan op de intresten en dan op de hoofdsom. In geval van betwisting van een factuur dient de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier en bij aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan. Een protest geeft de klant geen recht op inhouding van de verschuldigde bedragen.  Na afloop van deze acht dagen heeft de klant de factuur aanvaard.

Niet-betaling of niet-tijdige betaling geeft HELTA het recht om de verdere uitvoering van de werken op te schorten tot aan de correcte betaling.

8. OVERMACHT

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt HELTA van rechtswege van haar verbintenissen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Ingeval HELTA voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van een derde, geldt dit artikel ook voor overmacht of toeval bij deze derde. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder. In B2C context kan de klant zelfde gevallen van overmacht inroepen.

9. ONTBINDING

Indien de consument of HELTA één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. De in gebreke blijvende partij is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, onverminderd het recht op een hogere vergoeding mits bewijs van hogere werkelijke schade. Bij niet-betaling of niet-tijdige betaling door de klant geldt het schadebeding van artikel 7. Indien de professionele klant één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, heeft HELTA het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. De klant is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van HELTA op een hogere vergoeding mits bewijs van hogere werkelijke schade. 

10. EENZIJDIGE BEEINDIGING DOOR DE KLANT

Indien de klant de overeenkomst eenzijdig zou verbreken, is HELTA gerechtigd op de verbrekingsvergoeding zoals bepaald in artikel 1794 B.W., door partijen forfaitair bepaald op 25% van de totale aannemingsprijs. 

11. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Op alle overeenkomsten door of met HELTA gesloten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.